Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Randstad Autoglas

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van
ruiten en/of van opdrachten en diensten(inclusief montage) van Randstad Autoglas.

1.2.Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden
alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3.De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Randstad Autoglas en de wederpartij kunnen door de
opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Randstad Autoglas.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1.Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 8 weken, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Randstad Autoglas desondanks worden
herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die
order c.q. opdracht.
2.2.In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief.
Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Randstad Autoglas niet.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1.Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Randstad Autoglas de order
c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen.
De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Randstad Autoglas
en deze algemene voorwaarden.
3.2.Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of
een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de opdrachtgever zulks schriftelijk te bevestigen. De
oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te
vervallen.
3.3. Wijzigingen in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kan geen
aanleiding zijn voor de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen ook van
technische en/of esthetische aard zijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1.Alle prijsopgaven en de prijzen die Randstad Autoglas in rekening brengt, zijn de op het moment van de
aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW en andere op de
overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in Euro’s(65,00 ),
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2.De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de
oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet zijn vervorm of aangetast door ongeval, roest of
andere oorzaken. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende
factoren voordoet zoals extra klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, rails, lijst of andere met de ruit
samenhangende zaken die vervangen dienen te worden, is Randstad Autoglas gerechtigd de prijzen
dienovereenkomstig en in alle redelijkheid aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
4.3.Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren
die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Randstad Autoglas gerechtigd
deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de
overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende
mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei
schade.

Artikel 5. Betaling

5.1.Betaling dient contant bij aflevering te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Bij montage op rekening of middels een factuur, geldt een betalingstermijn van binnen 8
dagen na factuurdatum.
5.2.Wanneer is overeengekomen dat het door opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal
worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Randstad Autoglas betaalt, of wanneer het door deze derde
betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het (openstaande) bedrag aan Randstad Autoglas te voldoen, blijft
de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan Randstad Autoglas.
5.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
5.4 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Randstad Autoglas alsdan bevoegd een rente te berekenen
over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de
betreffende vervaldag.
5.4.Alle door Randstad Autoglas gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil
met een opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van opdrachtgever ook voor zover
dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5.5.Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten
daaronder begrepen, zelfs al verklaart de opdrachtgever te dien aanzien anders.

Artikel 6. Annulering

6.1.In geval van annulering door een opdrachtgever zijn alle door Randstad Autoglas ter zake van de order c.q.
opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van
de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Randstad Autoglas ten gevolge van de
annulering geleden schade.
6.2. Een afspraak kan 24 uur voor de montage niet meer worden geannuleerd, zulks op straffe van een boete
zoals vermeld in lid 6.1.

Artikel 7. Levertijd, Levering & Risico

7.1.De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen montage geldt niet als
fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door een opdrachtgever
uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige montage is Randstad Autoglas dan ook eerst na schriftelijke
ingebrekestelling in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan montagetermijn.
7.2.De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend,
automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of
verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid,
ongeacht of dit Randstad Autoglas kan worden toegerekend;
– de opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens Randstad Autoglas tekortschiet of er gegronde vrees bestaat
dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– de opdrachtgever Randstad Autoglas niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder
meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van montage mee te delen of voor de uitvoering
benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
7.3.De opdrachtgever dient de bij Randstad Autoglas gekochte ruiten en goederen of diensten in ontvangst te nemen
en te controleren (zie garantie).

Artikel 8. Ruitmontage & Ruitreparatie

8.1.Ondekt de medewerker van Randstad Autoglas tijdens de vervanging roest in de sponningen, dan zal hij de
opdrachtgever adviseren de sponningen eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever toch voor
vervanging zonder dat de sponningen tegen roest zijn behandeld, dan vervalt de garantie.
8.2.Een opdrachtgever ter plaatste draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten van zodanige
werkzaamheden en het ter beschikking stellen van zodanige voorzieningen dat de ruitmontage niet vertraagd
wordt en zonder problemen kan geschieden.
8.3.Ruitreparaties van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk en/of toegestaan. De meest recente AKP
norm dient als uitgangspunt te gelden.
8.4.De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige ruitreparaties, ondanks op correcte wijze
uitgevoerd, net het beoogde resultaat opleveren. Zo kan het zijn dat de reparatie duidelijk zichtbaar is en /of
de inslag verder scheurt. Het risico voor het uitvoeren van een ruitreparatie blijft bij de opdrachtgever tenzij de
opdrachtgever kan aantonen dat een gebrek of schade is ontstaan als gevolg van een aan Randstad Autoglas toe te
rekenen tekortkoming.
8.5.In geval van vertraging in de montage die niet te wijten is aan Randstad Autoglas, zijn alle daaruit voortvloeiende
schade en kosten – waaronder verleturen – voor rekening van de wederpartij.
8.6.Randstad Autoglas draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor
zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten. Randstad Autoglas
draagt geen enkele andere verantwoordelijkheid ter zake en is niet aansprakelijk voor betaling van enig andere
premie, belasting en/of heffing.
8.7.Randstad Autoglas is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan
uit te besteden aan of laten te verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Randstad Autoglas.
8.8. Wanneer Randstad Autoglas om enige reden niet in staat is om onmiddellijk een originele ruit te plaatsen, kan
de opdrachtgever ervoor kiezen een noodruit te laten plaatsen. De aan de opdrachtgever verstrekte nota in
verband met plaatsing van een noodruit, is een voorschotnota. Randstad Autoglas behoudt zich het recht voor,
wanneer opdrachtgever besluit om de noodruit niet door Randstad Autoglas te laten vervangen, additioneel
voorrijdkosten, materiaalkosten, milieutoeslag en toeslagen voor avonduren of weekend, in rekening te
brengen.

Artikel 9. Garantie/Reclame

9.1.Voor alle door Randstad Autoglas gemonteerde autoruiten geldt 10 jaar garantie. Gebreken die aan een door
Randstad Autoglas gemonteerde autoruit zijn ontstaan (door onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden) zullen
kosteloos door Randstad Autoglas worden hersteld. Randstad Autoglas garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk
toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn
en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.
9.2.Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de opdrachtgever reclames binnen een termijn
van 5 dagen nadat deze bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn bij Randstad Autoglas te
melden. De auto dient op eerste verzoek aan Randstad Autoglas ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.
9.3.Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken/de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen
een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van
Randstad Autoglas op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of een derde zijn gerepareerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever of doordat de opdrachtgever in strijd heeft
gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Randstad Autoglas;
– de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Randstad Autoglas (zowel financieel als anderszins) heeft
voldaan.
– Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot
stand komen van de overeenkomst bekend waren.
9.4.Indien de opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene
voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Randstad Autoglas gegrond wordt bevonden, zal
Randstad Autoglas te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de
vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten
dan wel een prijsreductie verlenen.
9.5.Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
9.6.Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit
geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
9.8. De opvolgende eigenaar van de auto kan de hierboven genoemde rechten tegenover Randstad Autoglas
inroepen mits in het bezit van de originele factuur van de ruitplaatsing.

Artikel 10. Keuring

De zaken worden voor de aflevering door Randstad Autoglas gecontroleerd. De opdrachtgever heeft, voor eigen
rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Randstad Autoglas vastgesteld.

Artikel 11. Niet-nakoming/Ontbinding/Opschorting

11.1.Randstad Autoglas is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens
toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– de opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
– het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever beslag wordt gelegd;
11.2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe
schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Randstad Autoglas passende zekerheid
heeft gesteld.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot
betaling van alle door Randstad Autoglas aan de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren
zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen
wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2.Randstad Autoglas is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die
overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke
terugname geldt als een ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). De
opdrachtgever machtigt Randstad Autoglas voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen)
halen daar waar deze zich bevinden.
12.3.De opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij
van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan
derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Randstad Autoglas te leveren. Hij is
eveneens verplicht Randstad Autoglas op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op
deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval de opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als
onherroepelijke volmacht aan Randstad Autoglas om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13. Retentierecht

Randstad Autoglas is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van een opdrachtgever,
die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Randstad Autoglas
met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de opdrachtgever voor
onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.Randstad Autoglas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de
nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen uit
garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke
andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld van Randstad Autoglas of leidinggevende ondergeschikten.
14.2.Randstad Autoglas is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende)
ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3.Randstad Autoglas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
14.4.Randstad Autoglas heeft te allen tijde het recht een schade van de opdrachtgever te repareren. De
opdrachtgever dient Randstad Autoglas hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de
aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15. Overmacht

15.1.Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten
de wil en toedoen van Randstad Autoglas, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar,
ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Randstad Autoglas kan worden verlangd, zoals oorlog,
overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook,
werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van
derden die door Randstad Autoglas ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te
late levering door leveranciers), etc.
15.2.Overmacht geeft Randstad Autoglas het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij
de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake
van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de opdrachtgever tot betaling gehouden.

Artikel 16. Partiele nietigheid/ Salvatorische clausule

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig
zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende
regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch
effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. Plaats van nakoming, Toepasselijk recht, Bevoegde rechter

17.1.De vestigingsplaats van Randstad Autoglas is de plaats waar de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens
Randstad Autoglas moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Randstad Autoglas is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
17.3.Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de opdrachtgever en Randstad Autoglas gesloten
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Heeft u nog vragen? Neem dan nu contact met ons op

WhatsApp WhatsApp ons